Recensies

Sake Stoppels op theologie.nl: ‘En wie mocht denken dat dit boek snel en modieus heeft willen meeliften op de grote aandacht voor ecologische thema’s, heeft het mis. Van Montfoort, onderzoeker en predikant, heeft er vijf jaar aan gewerkt en dat is te merken ook.’ Wij zijn ‘een zeer goed geschreven, toegankelijk, maar ook grondig boek rijker. De lezer wordt breed ingevoerd in ecologische thema’s.’

Iris Veerbeek in Journal of reformed theology (over de Engelse vertaling): ‘the book is now available to an international reading audience, and rightly so. In it, Van Montfoort discusses ecotheology from a wide range of cultural backgrounds and theological traditions, while at the same time accounting for her own particular perspective and consciously bringing her Dutch background into the conversation. The level of dialogue within the book that comes into being due to these aspects makes Green Theology a unique and valuable contribution to the international discourse on theology and ecology.’

Fries Dagblad: ‘Een mijlpaal. Het boek biedt niet alleen een kritische samenvatting van het denken over theologie, geloof en duurzaamheid, maar het is zeker ook een inspiratiebron voor de toekomst. Dit is het boek waarop iedereen in en rond de kerken die ‘groen’ denkt, heeft gewacht.’

Maandblad Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen: ‘het wordt nu al een standaardwerk. Predikante en onderzoeker Trees van Montfoort opent met dit boek namelijk een heel nieuw veld voor de Nederlandse en Vlaamse theologie, èn voor de gelovige en kerkelijke praktijk. Groene theologie is even breed georiënteerd als diepzinnig, zet je echt aan het denken en is tegelijk praktischer dan je zou denken.’

Nederlandse Bibliotheekdienst: ‘Een bijzonder informatief en inspirerend boek, helder geschreven!
Eerste Nederlandse boek over Groene Theologie, zeer informatief; veel thema’s, theologen, aspecten en nieuwe visies komen aan de orde.’

prof. dr. Gijsbert van den Brink: ‘Het biedt een christelijk theologische doordenking van de problematiek en biedt een prima overzicht van wat daarover de afgelopen jaren her en der verschenen is, zowel in Nederland als daarbuiten. Ze beseft dat ze de teksten niet moet laten buikspreken: de Bijbel gaat niet rechtstreeks in op een crisis die er destijds nog niet was – dus er is altijd een vertaalslag nodig. Toch doet ze tal van belangwekkende observaties en biedt ze sterke bijbels-theologische doorkijkjes in diverse bijbelboeken.’ (in Theologia Reformata)

prof. dr. Klaas Spronk: ‘in de bijna honderd bladzijden die in dit boek expliciet zijn gewijd aan de Bijbel wordt een weloverwogen bijdrage geleverd aan de vraag in hoeverre zij bij kunnen dragen aan het moderne debat over ecologische vraagstukken.[…] Het is – vooral ook door de uitgebreide presentatie en evaluatie van de relevante primaire en secundaire literatuur – een basis voor een goed gesprek, niet alleen voor theologen’ (pthu.nl/Bijbelblog)

prof. dr. Heleen Zorgdrager: ‘Het is een rijpe vrucht van theologische reflectie en eruditie, in vruchtbaar gesprek gebracht met kerkelijke en maatschappelijke praktijken waarin Van Montfoort ademt en met de vele stemmen en bronnen die voor het vergroenen van de theologie van belang zijn.’

Predikant en samenleving: ‘Al met al is dit een zeer aanbevelenswaardig boek, dat wezenlijke onderwerpen aanroert en kerken inderdaad kan helpen klimaatverandering theologisch te bevechten. Het is ook nog eens zeer goed en leesbaar geschreven.’

pastor Wilfred van Nunen: ‘In de lijn van de encycliek Laudato Si van paus Franciscus stelt het boek ook aan de orde, dat het aantasten van de ecologische samenhang ook een aantasting van de menselijke waardigheid inhoudt, die het eerste en het
zwaarste gevoeld wordt door de armen. Groene Theologie nodigt uit om mondiaal te denken en lokaal te handelen.Wat kunnen wíj doen om te laten zien, dat we het behoud van de goedheid en de schoonheid van de schepping serieus nemen?’

pietvandie.nl/recensies/boeken/inspirerende-ecologische-theologie:  ‘Van Montfoort blijkt een ervaren gids die laat zien hoezeer de Bijbel werd (wordt) gelezen door een antropocentrische bril. Want wat hoeveel breder is de Bijbel in werkelijkheid! Ik moet bekennen dat mijn blikveld ook beperkt was. Ik ken natuurlijk de Bijbelgedeelten waarin sprake is van Gods relatie met de rest van de schepping. Maar doordat Van Montfoort alles op een rijtje zet, valt pas op dat dit geen marginaal thema in de Bijbel is. Ze doet dit ook nog eens op een inspirerende wijze zien. Ik weet zeker dat dit effect zal hebben op mijn tekstkeuze en manier van preken.’

www.bertaltena.com: ‘Met dit belangwekkende boek opent Van Montfoort het terrein van de ecologische theologie. Ze maakt overtuigend duidelijk dat theologie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ecologische discussie en aan het denken en doen over duurzaamheid. Ze biedt niet alleen een handzaam overzicht, ze laat ook goed zien hoe belangrijk postmoderne inzichten en feministische benaderingen zijn, om de eenzijdigheden in de gangbare (systematische) theologie te bestrijden. Daarnaast helpt haar boek ook om voorbij het kerkelijk duurzaamheidsactivisme te komen.’